De mieren (Formicidae) van Vlaanderen.

 

Inleiding


Atlas Vlaanderen

Blauwtjes

Bosmieren

Checklist

Collectie

Communicatie

Curiosa

Databank

Determinatiesleutel

Fiches

Focus op ...

Fossielen

Gynandromorfen

Koloniestichting

Laatste update

Lieveheersbeestjes

Links

Literatuur

Mierenhandel

Nieuwe soort

Nieuwe publicaties

Wenst u op de hoogte gesteld te worden van de laatste wijzigingen? Stuur ons een mailtje met uw verzoek.

Plantenluizen

Projecten

Symbiose

Taxonomen

Werkgroep

home

Databank "FORMIDABEL" - Ecocode

In de databank is een veld opgenomen waarin we de 'Ecocode' ingeven. Op het ingaveformulier kunnen we hier een keuze maken uit een aantal omschrijvingen.

Indien zo'n lijst wordt samengesteld door een groep van tien personen, zal die er ongetwijfeld anders uitzien dan wanneer twee personen zo'n ecologische indeling maken. Deze lijst zal er uiteraard nog anders uitzien indien zij moet dienen voor het opslaan van data van bijvoorbeeld waterkevers. Wij zijn ons dan ook bewust van de eventuele beperking van de selectieve gegevens maar menen toch aan de hand van deze codes een steeds beter beeld te verkrijgen van de biotoopvoorkeur van onze inheemse mieren. Daarom willen wij hier het belang van zulke gegevens nogmaals onderstrepen en eenieder die waarnemingen van mieren wil noteren, aansporen een evaluatie te maken van de omgeving waar de waarneming wordt gedaan en deze gegevens ook te noteren.

 

De lijst die wij hanteren, ziet er als volgt uit :

 

A(b)

anthropogeen

braakliggende terreinen met pioniersvegetatie

A(ga)

gazon, grasperk

A(gb)

verwarmde gebouwen, serres, bakkerijen

A(k)

kale grond, aarde-, grind-, zandweg

A(m)

muren, ruïnes, losse stenen

A(o)

onbepaald

A(p)

parken en solitaire bomen

A(v)

voetpad, kasseien, betonbaantje

A(w)

wegberm onbepaald

B(b)

bossen

beukenbos

B(d)

dennenbossen (fijnspar, grove den)

B(eb)

eiken-berken-bos

B(g)

gemengd loofbos

B(gld)

gemengd loof- dennenbestand

B(m)

elzenbroekbos, moeras- en vochtige bossen

B(p)

populierenbos

D(h)

duinen

rivierduinen helmvegetatie

D(p)

humusarme stuifduinen in de kuststreek, pioniervegetaties in duinen

D(r )

rivierduinen en stuifduinen niet in de kuststreek

D(s)

duinstruweel

G(e)

droog grasland

droog mesofiel tot eutroof grasland

G(g)

droog heischraal grasland (gras > 50 %)

G(k)

droog heischraal grasland met kruiden (kruidlaag > 50 %)

G(m)

droog heischraal grasland met mossen (mos > 50 %) en mosduinen

G(s)

droog heischraal grasland met struikheide (struikheide > 50 %)

H(d)

heide

dopheide (bedekking > 50 %)

H(ds)

dopheide - struikheide

H(g)

heide met gagel

H(gd)

vergraste natte heide (Pijpestrootje)

H(gs)

vergraste droge heide (struikheide > 50 % met grassen)

H(km)

droge struikheide met overwegend korstmossen

H(o)

heide onbepaald

H(s)

droge, monotone struikheide

H(z)

struikheide met open plekken kaal zand

N(b)

nat grasland

schorren, slikken, kreken, andere brakke natte vegetaties, zilte graslanden

N(e)

nat mesofiel tot eutroof grasland

N(k)

grasland met kalkkwel en blauwgrasland

N(m)

nat grasland met mossen

N(o)

heischraal, oligotroof nat grasland

N(r )

rietvegetatie

N(z)

zeggevegetatie

R(gb)

rotsen

stenig (niet anthropogeen) grindbanken

R(gr)

granietrotsen

R(k)

kalkrijke helling, droog schraal grasland met stenige bodem

R(o)

rotsachtig, onbepaald, mijnterril

R(z)

zandsteen

S(br)

struwelen

braamstruweel

S(d)

dennen- en/of naaldstruweel

S(eb)

eiken-berken-struweel

S(h)

hagen, houtwal, meidoorn, liguster, sleedoorn, …

V(d)

veen en hoogveen

Sphagnum met dopheide (bedekking Sphagnum > 50 %)

V(g)

Sphagnum (> 50 %) - grassen (geen riet)

V(r )

Sphagnum (> 50 %) - riet

V(s)

monotone Sphagnum-vegetatie

V(v)

Sphagnum (> 50 %) - veenbes

V(w)

Sphagnum (> 50 %) - wollegras

X

niet geweten